Past PresidentsPast Presidents:S. N. Bhagwati     

1994-1995A. K. Banerji     

1995-1997S. K. Kalyanaraman

1997-2000V. K. Kak   

2000-2003D. K. Chhabra

2003-2006
C. E. Deopujari2006-2009A. K. Mahapatra2009-2012
B.  Chidambaram2012-2015N. K Venkatramana  2015-2018

Dr. Suresh Sankhla


2018-