Past Presidents


Past Presidents:

S. N. Bhagwati             1991-1994

A. K. Banerji                 1995-1997

S. K. Kalyanraman       1998-2000

V. K. Kak                       2001-2003

D. K. Chhabra               2004-2006

C. E. Deopujari             2007-2009

A. K. Mahapatra           2010-2012

B.  Chidambaram         2013-2015

N. K Venkatramana      2015-